użytkownik
hasło
 
 
Aktualności
Stowarzyszenie
Spotkania
Zarząd
Komisja rewizyjna
Statut
Kontakt
Członkostwo
Kursy, szkolenia
Wspierają nas
Bank Opinii
Konsultant Krajowy
Konsultanci Wojewódzcy
XX Zjazd PSPE
Publikacje
Forum dyskusyjne
Linki tematyczne
Akty prawne
Polityka prywatności
XIX Zjazd PSPE
XVIII Zjazd PSPE
XVII Zjazd PSPE
XVI Zjazd PSPE
XV Zjazd PSPE
XIV Zjazd PSPE
XIII Zjazd PSPE
XII Zjazd PSPE
XI Zjazd PSPE
X Zjazd PSPE
IX Zjazd PSPE
Epidemiologia XXI wieku
III warsztaty
Od 1.01.2012
odwiedziło nas:
944646

 
Konsultant Krajowy w dziedzinie

Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

 

 

dr n. med. Beata OchockaBeata Ochocka, dr n.med., pielęgniarka, specjalista ds. higieny i epidemiologii. Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego.

Członek Zespołu ds. Zapobiegania i Zwalczania Chorób  Zakaźnych i  Zakażeń u Ludzi w Ministerstwie Zdrowia, Rady Programowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Rady Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Aktywnie działa na rzecz  Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, wykładowca, edukator, autorka publikacji, badań naukowych, recenzji naukowych  i doniesień zjazdowych z tematyki zakażeń szpitalnych. Członek Zespołu ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, kierownik kursu i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. Twórczyni Sekcji Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Śląskiej. Współtwórca konferencji szkoleniowych dla personelu medycznego, spotkań edukacyjnych z młodzieżą z tematyki prewencji chorób zakaźnych i zakażeń, bierze czynny udział w konferencjach  oraz sympozjach naukowo-szkoleniowych dla pielęgniarek, położnych, lekarzy i innych grup zawodowych służby zdrowia.Twórca i realizator programów oświatowo-edukacyjnych z zakresu „Profilaktyka HIV/AIDS" w środowisku młodzieży, ośrodków wychowawczych, więźniów,  personelu medycznego, kuratoriów oświaty, nauczycieli oraz służb mundurowych. Inicjator rozwoju i badań naukowych w pielęgniarstwie epidemiologicznym, członek komitetu naukowego Zjazdów Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Odznaczona za zasługi dla rozwoju pielęgniarstwa przez ICN.

Kontakt:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
im. A. Mielęckiego
ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice
 
tel/fax.: 32 2591586
mail: beata.ochocka@spskm.katowice.pl

 
Uroczystość przyznania złotej odznaki za zasługi dla samorządu.
 


 

Informacja


16 listopada br. Beata ochocka wzięła udział w spotkaniu konsultantów krajowych z dyrektor departamentu dr beatą cholewką. W spotkaniu uczestniczyła pani dr Barbara Kot-Doniec, jej zastępczyni pani mgr Małgorzata Olszewska oraz szefowie komórek m. Innymi mgr Beata Szlendak.

W trakcie spotkania przedstawiono i przeanalizowano aktualną sytuację w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa oraz zmiany w programach kształcenia. Dr Beata Ochocka zapoznała uczestników z sytuacją kadrową, zasobach oraz potrzebach w zatrudnieniu, które oceniła na około 150 etatów w szpitalach. Do nie do końca rozwiązanych problemów zaliczyła łączenie stanowisk z obowiązkami specjalisty oraz niewłaściwą podległość służbową. Uznała za pozytywne zjawisko włączenie treści dotyczących prewencji zakażań szpitalnych do programów wszystkich specjalizacji.
 
Dane dotyczące zdawalności w poszczególnych dziedzinach kształcenia
w sesji wiosennej 2015 roku
przesłane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. 
W dniu 26.03.15r. Konsultant krajowy wzięła udział w posiedzeniu Rady Programowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Z udziałem wiceministra Zdrowia Cezarego Cieślukowskiego oraz dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych dr Beaty Cholewki omówiono nową perspektywę finansową kształcenia podyplomowego na lata 2014 -2020, zaawansowanie  prac nad nowymi programami kształcenia które zaczną obowiązywać od sierpnia b.r. oraz zagadnienia związane z nadzorem i jakością kształcenia pielęgniarek i położnych.

 
 
 
 
W dniu 1  marca 2013  pod patronatem Konsultanta Krajowego w dz Pielęgniarstwa Epidemiologicznego oraz Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Meycznego odbyła się konferencja naukowa pt. "Problemy współczesnego Pielęgniarstwa".
Dr Beata Ochocka wygłosiła wykład "Hygeia dawna bogini zdrowia a higiena dzisiaj w praktyce pielęgniarskiej. 

 „ Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011 - 2015”.


12 września b.r. Beata Ochocka Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, na zaproszenie Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej Pani prof. dr hab. n. med. Walerii Hryniewicz, wzięła udział w spotkaniu w ramach programu zdrowotnego pn. „ Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011 - 2015”. W czasie spotkania podsumowano dotychczasowe działania w ramach  realizacji NPOA, zagrożenia ze strony wieloopornych patogenów bakteryjnych oraz propozycje strategii działań  w latach 2013 – 2015.  2 października b.r. w Narodowym Instytucie Leków odbędą się warsztaty dla konsultantów krajowych oraz wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego oraz pielęgniarstwa w intensywnej terapii i anestezjologii na temat zakażeń w intensywnej terapii. Kolejnym etapem działań będą warsztaty w poszczególnych województwach. Informacje posiadają właściwi Konsultanci wojewódzcy.
 

 

Informacja z posiedzenia Rady Programowej Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych
w dniu 22 III 2012 r.


Beata Ochocka, Konsultant Krajowy wzięła udział w pierwszym w bieżącym roku spotkaniu członków Rady Programowej CKPPIP w Warszawie. Tematem spotkania były zagadnienia związane z oceną działalności Centrum za rok 2011 oraz sprawy związane z przygotowaniami do zmiany programów kształcenia podyplomowego. Pielęgniarstwo epidemiologiczne pozostało w wykazie na niezmienionych warunkach. W spotkaniu wzięła udział między innymi  Pielęgniarka Naczelna Wojskowej Służby Zdrowia, która zaproponowała kursy dokształcające dla pielęgniarek- żołnierzy zawodowych, również w dziedzinie polowego pielęgniarstwa epidemiologicznego. Poruszono zagadnienia związane z potrzeba utworzenia nowego kursu związanego z nowym w miejsce poprzedniego kursu dotyczącego udziału pielęgniarki w podawaniu cytostatyków, a nie ich przygotowywania.


  


 


 


 

 

 

Informacja dotycząca pracy Konsultanta Krajowego PE

 

W dniu 19.07.2011 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia Beata Ochocka  wzięła aktywny udział w posiedzeniu Zespołu ds. Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń  i Chorób Zakaźnych u Ludzi, powołanego jako organ doradczy ministra zdrowia, pod przewodnictwem podsekretarza stanu ministra A. Fronczaka. Tematem prac Zespołu były zagadnienia związane z rolą laboratoriów referencyjnych w nadzorze nad chorobami zakaźnymi, analiza sytuacji i nadzór epidemiologiczny nad grypą oraz praca i kierunki działania  Komitetów ds. Eradykacji Poliomyelitis oraz ds. Eradykacji Odry i Różyczki. Konsultant Krajowy zaproponowała, aby w nowelizacji ustawy  o zapobieganiu  oraz zwalczaniu zakażeń chorób zakaźnych u ludzi rozszerzyć obowiązek powołania zespołów kontroli zakażeń, w tym zatrudnienia specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w pozaszpitalnych  instytucjach opieki zdrowotnej.

 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

  

 

                                      Notakta z posiedzenia Rady Naukowej

                Centrum Kształacenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

 

     W dniu 10 stycznia b.r. Konsultant Krajowy Beata Ochocka wzięła udział w posiedzeniu Rady Naukowej  Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Podczas spotkania przedstawiono między innymi sprawozdanie z działalności  Centrum, wyniki zdawalności egzaminów państwowych w II półroczu (pielęgniarstwo epidemiologiczne  po raz kolejny uzyskało 100% zdawalność) oraz raport o kształceniu pielęgniarek dla systemu ratownictwa medycznego.
Na spotkaniu przedstawiono także wyniki anonimowych ankiet uczestników jesiennych specjalizacji. Na 108 osób zdających pielęgniarstwo epidemiologiczne 36 osób nie pracowało na stanowiskach w Zespołach Kontroli Zakażeń Szpitalnych, a 25 osób po jej ukończeniu planowało zmienić pracę.
Pod koniec spotkania Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego zgłosił formalny i poparty uzasadnieniem  merytorycznym wniosek o wprowadzenie Modułu Zakażenia Szpitalne w nowelizowany zarys  projektu kształcenia specjalizacyjnego dla wszystkich dyscyplin pielęgniarstwa i położnictwa. Do tej pory programy kształcenia specjalistów nie zawierają takiego modułu, co w opinii Konsultanta i środowiska specjalistów ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego i higieny i epidemiologii jest rzeczą wysoce niewłaściwą. Nad tym wnioskiem trwała ożywiona dyskusja i poparło go już kilku Konsultantów Krajowych. Prace nad tym dokumentem będą nadal trwać.

 


 

 


 

 


 

 


 


 


 

  

 

 

 


 

 

   

W dniach 2-4 września Beata Ochocka, Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego wzięła udział w Konferencji szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego „IX Krakowskie Dni Dializoterapii" i w sesji poświęconej opiece nad pacjentem dializowanym wygłosiła referat  dotyczący zapobiegania zakażeniom szpitalnym w kontekście obowiązujących przepisów prawnych. W tegorocznej konferencji uczestniczyło 1300 osób w tym lekarze, pielęgniarki, dietetycy, technicy oraz stowarzyszenia pacjentów dializowanych i po przeszczepie nerek. Po raz pierwszy, na zaproszenie Organizatorów,  uczestniczył w obradach Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa  epidemiologicznego nawiązując współpracę na tym poziomie.

 

 

 


 

 


 

 

 

          W dniach 27-28 maja Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego p. mgr Beata Ochocka wzięła udział w spotkaniu Wielkopolskich Pielęgniarek Epidemiologicznych zorganizowanym przez Konsultanta wojewódzkiego mgr Krystynę Brońską. Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze. Główna część poświęcona była zagadnieniom zawodowym. Oprócz nauki, Koleżanki przygotowały część spotkania służącą odpoczynkowi i relaksowi. Na uwagę zasługuje wysoki poziom merytoryczny spotkania, ale przede wszystkim dzielenie się własnymi pasjami i zainteresowaniami. Gratuluję serdecznie pomysłu i zaangażowania w rozwój naszej dyscypliny i proces integracji. Wśród zaproszonych gości były także Koleżanki z innych regionów.

 


 


 

 


 

 


 

  

 

Katowice, dnia 1 marca 2010 r.

 

 

 

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego w sprawie zapobiegania zakłuciom personelu medycznego

wydane w związku ze  stanowiskiem XV Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

 

 

1.     Współczesna medycyna, diagnostyka i terapia charakteryzują się powszechnym wykorzystywaniem metod inwazyjnych, co wiąże się z koniecznością stosowania ostrych przedmiotów i narzędzi medycznych przez pracowników sektora ochrony zdrowia. Ocenia się, że w Europie dochodzi do miliona zakłuć ostrymi narzędziami, a ryzyko  zawodowe dotyczy ekspozycji na 20 różnych patogenów chorobotwórczych.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, 40% zakażeń o etiologii HBV i HCV oraz  2,5% zakażeń o etiologii HIV wśród personelu służby zdrowia jest wynikiem narażenia zawodowego. Częstość występowania chorób zawodowych wśród pracowników służby zdrowia w Polsce, sytuuje ten dział gospodarki na czwartym miejscu. Wirusowe zapalenie wątroby jest drugą po boreliozie najczęściej rozpoznawaną chorobą zakaźną o etiologii zawodowej. Grupą u której notuje się najwięcej przypadków zakażeń HBV i HCV są pielęgniarki. Dane Instytutu Medycyny Pracy podkreślają, że orzecznictwo dotyczące chorób zawodowych pod postacią wirusowych zapaleń wątroby jest często utrudnione. Brak jest wykonywania badań serologicznych w kierunku HCV i HBV przed podjęciem pracy (w ramach badań wstępnych), co opóźnia rozpoznanie i podjęcie ewentualnego leczenia. W ocenie częstości występowania zakłuć stosuje się różne wskaźniki, które uwzględniają liczbę stosowanego sprzętu, obłożenie łóżek szpitalnych lub czas pracy. Jednym z częściej stosowanych wskaźników jest liczba zakłuć na 100 łóżek w ciągu roku. Przyjmując jako punkt odniesienia dane z amerykańskiego badania EPINet z 1999r. w postaci 30 zakłuć na 100 łóżek szpitalnych można przyjąć, że w Polsce, w samych tylko szpitalach dochodzi do około 37 000 zakłuć rocznie. Szacuje się, że nawet  40-75%  ekspozycji nie jest zgłaszana przez samych pracowników.

2.      Wniosek dotyczący dyrektywy Rady Europy w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej, zawartej między HOSPEEM a EPSU 27 października 2009 miałam możliwość konsultowania dla ministerstwa zdrowia. Zwróciłam uwagę na brak zapisu o zapewnieniu bezpłatnych immunoglobulin po narażeniu na zakażenie wywołane wirusem zapalenia wątroby typu B.

3.      Od początku 2008r. w parlamencie unii europejskiej trwały prace, podczas których europejscy partnerzy społeczni organizowali seminaria techniczne z udziałem naukowców, pracowników sektora opieki zdrowotnej oraz pracodawców celem analizy przypadków i statystyk dotyczących zakłuć. Seminaria umożliwiły wymianę dobrych praktyk i danych dotyczących zranień w sektorze opieki zdrowotnej. Omawiano różne rodzaje narażenia na ryzyko zakażeń oraz związane z nimi zakażenia zawodowe. Dokonano również przeglądu wszystkich przyczyn zranień i powszechności występowania każdej z nich. Konsultacje i seminaria potwierdziły, że zakresem zagrożeń zawodowych, którym trzeba stawić czoła w sektorze szpitali, należy objąć wszystkie rodzaje zranień ostrymi narzędziami, w tym zranienia igłą. 29 maja 2009r. Komisja opublikowała dane dotyczące badania i statusu partnerów społecznych UE w sektorze szpitali. W opracowaniu z badania stwierdzono, że „większość pracowników sektora pracuje w szpitalach publicznych". Organizacje HOSPEEM i EPSU reprezentują obie sfery sektora szpitali i opieki zdrowotnej: publiczne i prywatne.

4.  W krajach Unii Europejskiej kwestie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z ekspozycją na czynniki biologiczne reguluje Dyrektywa 2000/54 wydana na podstawie ramowej dyrektywy w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy. W szczególności artykuł 6 dyrektywy 89/31/EEC określa ogólne zasady zapobiegania tj.: zapobieganie zagrożeniom, zwalczanie źródeł zagrożeń oraz zastąpienie działań niebezpiecznych operacjami, które nie są niebezpieczne lub też są mniej niebezpieczne.

Dyrektywa 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy (siódma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) zawiera przepisy mające na celu zapobieganie takiemu ryzyku oraz ustanawia szczegółowe wymagania minimalne w tej dziedzinie. Ustanawia obowiązki dla pracodawców w obszarze zapobiegania ryzyku. W szczególności obowiązek, aby w przypadku każdej czynności mogącej stwarzać ryzyko wystąpienia narażenia na działanie czynników biologicznych ustalić rodzaj i stopień oraz czas trwania narażenia pracowników w celu umożliwienia oceny stopnia wszelkiego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników oraz ustanowienia środków, które należy podjąć.

5.     Implementacją zapisów Dyrektywy 2000/54/WE do prawa krajowego jest rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Rozporządzenie weszło w życie w maju 2005r. Polski ustawodawca odstąpił od umieszczania w rozporządzeniu regulacji prawnych z zakresu ochrony pracy, zamieszczonych w innych aktach takich jak badania profilaktyczne, szczepienia osób narażonych, szkolenia, ogólne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapisy ww. rozporządzenia żądają od pracodawcy zapewnienia wszelkich środków zapewniających ochronę przed zakażeniem czynnikami biologicznymi.

W mojej ocenie, przytoczony powyżej zapis jest zbyt ogólny, stwarza możliwość dowolnej interpretacji przez pracodawcę, możliwość argumentowania, że zastosował wszystkie środki jakie był w stanie wprowadzić, a w praktyce tego nie uczynił.

 Wnioski: 

1.      Należy utworzyć krajowy rejestr ekspozycji zawodowych personelu zatrudnionego  w sektorze ochrony zdrowia.

Nie ma obecnie przepisu prawnego, który zobowiązywałby kierowników i właścicieli zakładów opieki zdrowotnej do zgłaszania ekspozycji zawodowych zatrudnionego personelu z podaniem sposobu postępowania poekspozycyjnego pracowników. Konieczne jest stworzenie sytemu wiarygodnego raportowania zakłuć na poziomie zakładu opieki zdrowotnej oraz na poziomie kraju. Analiza danych epidemiologicznych, poznanie mechanizmów prowadzących do występowania zagrożeń, stopnia świadomości zagrożenia i zachowań wśród pracowników oraz poziomu zaopatrzenia w bezpieczny sprzęt - pozwoliłaby na określenie stopnia ochrony pracowników w Polsce. Obecna sytuacja uniemożliwia analizę i porównywanie danych epidemiologicznych o ekspozycjach. Od wielu lat monitorowaniem ekspozycji zawodowych personelu szpitali zajmują się pielęgniarki epidemiologiczne, realizując podstawowe zadania systemu zapobiegania zakażeniom szpitalnym w zespołach kontroli zakażeń szpitalnych.

Wiarygodnymi danymi o zakłuciach i zranieniach dysponują Narodowy System Nadzorowania Pracowników Ochrony Zdrowia NaSH  przy Centrum Zapobiegania i Zwalczania Chorób (CDC) oraz Międzynarodowy Ośrodek Bezpieczeństwa Pracowników Ochrony Zdrowia (IHCWSC) przy Uniwersytecie Virginia-system EPINet (Exposure Prevention Information Network).

 

2.      Należy wprowadzić obowiązkowe dla pracowników szkolenia o tematyce prewencji zakłuć z obowiązkiem ich udokumentowania w powiązaniu z okresowymi badaniami profilaktycznymi.

Celem jest wdrożenie obowiązku szkoleń przypominających dla wszystkich pracowników i upowszechnienie aktualnej wiedzy o zagrożeniach i możliwościach ich zapobiegania. W strategiach edukacyjnych należy dokonać korekt programowych tak, aby nie skupiały się one wyłącznie  na stosowaniu przez pracowników środków ochrony osobistych. Badania w tym zakresie wskazują na potrzebę działań wielokierunkowych, które efektywniej przyczyniają się do ograniczenia liczby zakłuć.

 

3.      Należy wprowadzić administracyjny zakaz używania niebezpiecznych kaniul donaczyniowych na korzyść sprzętu eliminującego możliwość zranienia.

(np. w rozporządzeniu o wymogach fachowych i sanitarnych dla zakładu opieki zdrowotnej.) Stosowanie sprzętu bezpiecznego może zmniejszyć częstość zakłuć od 50 do 88%! W wielu krajach europejskich sprzęt taki stosowany jest już powszechnie, dla przykładu w Czechach użycie kaniul bezpiecznych sięga ponad 80% ogółu używanych. Problem bezpiecznego sprzętu został ujęty w załączniku I do dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. dotyczącej wyrobów medycznych, w której zapisano, iż „wyrób oraz procesy jego produkcji muszą być projektowane tak, aby eliminować lub najbardziej ograniczyć zagrożenie infekcją pacjenta, użytkownika i osób trzecich. Konstrukcja musi być łatwa w obsłudze i w miarę potrzeby minimalizować skażenie wyrobu przez pacjenta i odwrotnie podczas używania". Każdy wyrób wprowadzany do obrotu w krajach unii europejskiej musi posiadać oznakowanie CE,  potwierdzające jego zgodność z zasadniczymi wymaganiami tej dyrektywy.

 

4.      Należy wprowadzić obowiązkowe szkolenia dla kadry zarządzającej zakładami opieki zdrowotnej

(wskazane - przed objęciem stanowiska) np. przez państwową inspekcję pracy, oddziały instytutu medycyny pracy lub inspekcji sanitarnej z tematyki prewencji ekspozycji zawodowych i obowiązku wdrożenia przez pracodawcę lub zlecającego pracę działań  poekspozycyjnych na koszt pracodawcy.

Kierownictwo zakładów opieki zdrowotnej powinno być efektywniej zaangażowane w poprawę bezpieczeństwa personelu.

 

5.      Należy upowszechnić wiedzę o możliwości praktycznego wykorzystania istniejącego od 2005r. w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi Krajowego Punktu Informacyjnego ds. Czynników Biologicznych (KPI) oraz Krajowego Rejestru Czynników Biologicznych w Miejscu Pracy

przy współpracy między innymi z izbami pielęgniarskimi oraz organizacjami pielęgniarskimi. KPI prowadzi działalność konsultacyjną w ocenie ekspozycji i szacowaniu ryzyka dla zdrowia wynikającego z narażenia na czynniki biologiczne w miejscu pracy, planuje i realizuje działania profilaktyczno - edukacyjne w celu upowszechnienia wiedzy o narażeniu na czynniki biologiczne w miejscu pracy. Działalność KPI stanowi wsparcie dla inspekcji nadzorujących warunki pracy, służby medycyny pracy sprawującej profilaktyczną opiekę nad pracującymi oraz dla pracodawców w rozwiązywaniu problemów związanych z zawodową ekspozycją na czynniki biologiczne.

 

6.      Upowszechnienie w środowisku pielęgniarek i położnych wiedzy o programie profilaktycznym z zakresu zapobiegania najczęstszym chorobom zakaźnym pochodzenia zawodowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Kapitał Ludzki - Kompleksowe Programy Zdrowotne.

Działaniami prewencyjnymi w programie objęte są pielęgniarki, jako pracownicy świadczący usługi medyczne, podczas których może dojść do przypadkowej ekspozycji na patogeny przenoszone drogą krwiopochodną.

Główne cele projektu:

  • zwiększenie świadomości personelu medycznego na temat zagrożeń związanych z pracą w narażeniu na materiał zakaźny i wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych w miejscu pracy,
  • wczesna identyfikacja zakażenia i stworzenie możliwości odpowiednio wczesnego wdrożenia leczenia,
  • zwiększenie wiedzy personelu medycznego na temat postępowania w przypadku przypadkowej ekspozycji na materiał zakaźny,
  • opracowanie i dystrybucja odpowiednich materiałów edukacyjnych; rozwój informacji multimedialnej (utworzenie stron internetowych).

7. Upowszechnienie wiedzy i zapisów o podpisanej 11 lutego b.r. umowie

ramowej zawartej między HOSPEEM a EPSU dotyczącej zapobieganiom zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki na podstawie Dyrektywy Rady z dn. 26.10.2009r.

 


 

  


 

 


 

 


 

 

 


 

 


  

 


 

 


 


 

 

  


 

 

 

 


 

  

 

 

 


 

Informacja o pobycie Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w woj. podlaskim.

 

W dniach 17-18 kwietnia  Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego spotkał się z pielęgniarkami i położnymi odbywającymi  II edycję specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego  pod kierownictwem mgr Alicji Moczydłowskiej. W czasie spotkania  wygłosiła wykład  oraz odpowiadała na  pytania uczestniczek spotkania.
W spotkaniu  uczestniczyły także koleżanki z I edycji specjalizacji pod kierownictwem mgr Janiny Binkowskiej.  Organizatorem obu edycji  specjalizacji jest Dyrektor mgr Zofia Stojak  NZOZ  OMNI-MED w Białymstoku.
Na zaproszenie Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie  pielęgniarstwa mgr Anny Kuligowskiej  w siedzibie OIPIP w Białymstoku mgr B.Ochocka wzięła udział  w spotkaniu  kierowniczej kadry pielęgniarskiej regionu. Podczas spotkania  omówiła model  współpracy pielęgniarki epidemiologicznej z kierowniczą kadrą  we wdrażaniu procedur higienicznych i szkoleniu personelu.
W trakcie pobytu na Podlasiu Konsultant dokonała  hospitacji  placówki stażowej specjalizacji - Bloku Operacyjnego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku i omówiła kształcenie z  opiekunem stażu mgr Barbarą Dąbrowska.

Wszystkim osobom dzięki którym doszło do tego  spotkania  dziękuję i życzę powodzenia I edycji na jesiennym egzaminie i  II edycji za rok!

 


 

 


 

 

 

Komunikat 

 

7 kwietnia b.r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia na ul. Długiej 38/40 odbyło się spotkanie Konsultantów Krajowych z Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych mgr Beatą  Cholewką. Jednym z zaplanowanych  tematów spotkania był status pielęgniarki epidemiologicznej w strukturze zakładu opieki zdrowotnej.

 

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego mgr Beata Ochocka przedstawiła stanowisko związane z  postulatami zawartymi  w piśmie   do Minister Zdrowia z  27 .02.2009 r., a  także dotyczące  zakresu obowiązków , roli i odpowiedzialności  pielęgniarki epidemiologicznej w świetle nowej ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Stanowisko Ministerstwa zostanie przedstawione przez  Departament Pielęgniarek i Położnych na zbliżającym się Zjeździe PSPE.
                                                                                           

                                                                    Konsultant Krajowy
                                            w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
                                                                   mgr Beata Ochocka

 

 


 

Pismo z postulatami zawodowymi PE skierowane przez Konsultanta Krajowego do Ministra Zdrowia.

 

 

 

 


Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie ryzyka przenoszenia zakażeń przez personel medyczny noszący sztuczne paznokcie tzw. tipsy w pracy w kontakcie z pacjentem. 

 

 

 

opinia KK NR2

 

 


 

Opinia Konsultanta Krajowego w sprawie nakazu pielęgniarkom dyżurującym na bloku operacyjnym pomocy w sprawowaniu opieki pielęgniarskiej w oddziale dziecięcym.

 

 

 

opinia_KK_BP_1.jpg

 

opinia_KK_BP_2.jpg

 

opinia_KK_BP_3.jpg

 

opinia_KK_BP_4.jpg

 

 


  pismo_II.jpg

 

 


 

pismo.jpg


 

 

 


 

 

Katowice, dnia 8 XI 2008 r.

KKPE/5/2008

 

 

Pani

dr Elżbieta Buczkowska

Prezes Naczelnej Rady

Pielęgniarek i Położnych

 

 

 

 

 

                                      Szanowna Pani Prezes!

 

 

 

Mam wielki zaszczyt poinformować Panią o sukcesie kolejnej grupy pielęgniarek i położnych, która 28 października 2008 r. w Warszawie pomyślnie zdała egzamin państwowy kończący szkolenie specjalizacyjne i  uzyskała tytuł zawodowy specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Jest to grupa 183 osób, Koleżanek wraz z Kolegą, które ukończyły specjalizacje organizowane w Łodzi, Kielcach, Lublinie, Rzeszowie i Katowicach.

Egzamin zdany, z tak wysoką notą oraz wiele miesięcy nauki i pracy włożonych w podnoszenie kwalifikacji, to dowód ogromnego zaangażowania pielęgniarek i położnych epidemiologicznych w podnoszenie prestiżu naszej grupy zawodowej. Na ręce Pani Prezes pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim Okręgowym Izbom Pielęgniarek i Położnych za wszelkie wsparcie dla kształcenia podyplomowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

 

  Konsultant Krajowy

 

   mgr Beata Ochocka


 

Gratulacje Dla Nowych Specjalistek

w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

 

SWScan00007.bmp

 


ecolab.JPG